Адвокат Милка Величкова
е завършила право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Заемала е различни позиции в Министерство на земеделието и горите. Била е експерт в Дирекция „Приватизация и следприватизационен контрол и търговски дружества с държавно участие”, старши юрисконсулт в дирекция „Поземлени отношения“ и главен юрисконсулт и изпълняващ длъжността директор на дирекция „Обществени поръчки и концесии“ отношения”. Тя е специалист в процесуалното представителство по граждански, търговски, трудови, административни дела, в това число административни дела по реда на ЗУСЕСИФ. Специализира в областта на обществените поръчки, изготвяне на документации, подготовка на оферти и становища до управителните органи на оперативни програми относно открити производства по установяване на нередност. Тя е и специалист в сферата на защитата на личните данни във връзка с последните нормативни промени (GDPR). Тя подготвя документацията и консултира нашите клиенти във връзка с актуалните изисквания на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП). Владее свободно английски език.