Ред за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за средни предприятия по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 79 761 533,47 евро/ 156 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 100 000 лева.

Условията за кандидатстване са следните:

1) Предприятето-кандидат да е юридическо лице или едноличен търговец, регистрирано преди 01.01.2019 г., като през 2018 г. и 2019 г. е осъществявало стопанска дейност и отговаря на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

Средни предприятия са тези, които имат, средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, но повече от 50, и годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.

2) Предприятието кандидат, трябва да отчете поне 20% спад в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г.

3) Предприятието кандидат трябва да е реализирало нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.

4) Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 1% от „нетните приходи от продажби“, декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

Готови сме да Ви съдействаме във връзка с изготвянето, окомплетоването и подаването на необходимата документация.

За повече информация относно условията можете да ни потърсите на 0887 631 861.

С Уважение,

Екипът на Адвокатско дружество „Хорозов и партньори“