• Корпоративно и търговско право
  Подготовка и регистрация на търговски дружества, клонове, търговски представителства
 • Вещно право и облигационно право
  Преглед на документи, изследване на собственост, подготовка на договори за покупко-Продажба, замяна, дарение
 • Защита на личните данни и ЗМИП
  Провеждане на преговори сключване, изпълнение, неизпълнение, изменение и прекратяване на граждански и търговски сделки
 • Административно и данъчно право
  Консултациите в сферата на данъчното облагане обхващат корпоративното подоходно облагане, данъците на физическите лица
 • Семейно и наследствено право
  Консултации при проблеми, свързани с прилагане или изменение на регулации или граници на недвижими имоти
 • Търговски марки
  Важна част от дейността ни е представителството за защита на клиентите ни в тази област пред Комисия за защита на конкуренцията
 • Застрахователно право
  Предоставя правни съвети по изготвяне и сключване на застрахователни договор, както и при настъпване на застрахователни събития
 • Трудово право
  Подготвяме договори, споразумения към трудови договори, правилници за вътрешния трудов ред, длъжностни характеристики, заповеди за изменение и прекратяване на трудови договори