Георги Хорозов
управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Хорозов“ и партньори. Той е доктор по търговско право, завършил с отличие Юридическия факултет на Софийския университет през 1994 г. Работи като главен юрисконсулт в Столична общинска агенция по приватизация. Той е правоспособен представител по индустриална собственост. Участвал е в различни работни групи при изготвянето на законопроекти. Многократно е бил лектор на редица семинари и лекционни курсове, организирани от НАПИМС и Нов български университет. Георги Хорозов публикува в редица престижни специализирани издателства, като част от огромния му труд са: „Правен режим на приватизацията в България, С. 1996 г., изд. Сиби, „Производство по несъстоятелност и работническо-мениджърска приватизация /в съавторство/, С. 1997 г. ”Фридрих Еберт” , КНСБ, ИК “Труд и право”, „Практически правни проблеми на приватизацията, с. 1998 г., изд. Сиби; „Приватизационният договор, С. 2000 г., изд. Сиби; „Следприватизационният контрол, С 2002 г., изд. Сиби; както и над 100 публикации по търговско, гражданско и административно право и приватизация в “Пазар и право”, “Собственост и право”, “Български законник”, “Съвременно право”, “Правна мисъл” и “Седмичен законник“. Владее свободно руски, испански и английски език.