„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Здравейте, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма. […]
Научи повече

Ред за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за средни предприятия по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма. Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал […]
Научи повече

Ред за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ във връзка с пандемията КОВИД – 19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) e обявил за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма. Целта е да се осигури […]
Научи повече

Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки във връзка с извънредното положение.

Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от Covid- 19 Асоциацията на българските банки прие в изпълнение на Насоките на Европейския банков орган от 02.04.2020 г.– Guidelines on legislative and […]
Научи повече

Възможности за предоставяне на държавна помощ по смисъла на Регламент (ЕС) №651/2014

I. ЗАСЕГНАТИ РАБОТОДАЕЛИ Работодателите, които имат право на компенсация са разделени условно на две групи, както следва: 1.  Работодатели, чиято дейност е спряна със заповед на държавен орган – в случая заповедта на министъра на здравеопазването и въз основа на нея работодателят е издал заповед за спиране на дейността на цялото предприятие или на част […]
Научи повече

ЕК: Мерките срещу епидемията, засягащи правата на човека, трябва да са съразмерни и временни

Мерките, които държавите от Европейския съюз приемат срещу разпространението на коронавируса и засягат правата на човека, трябва да са съразмерни и временни. Това обявиха изрично от Европейската комисия (ЕК) на пресконференция. „Всяка извънредна мярка за преодоляване за епидемията от COVID-19 трябва да бъде съобразена с европейските и международните задължения, поети от държавите по отношение на […]
Научи повече

Някои проблеми при усложнението в развитието на финансовите правоотношения

С. Алексеев определя правното отношение, от гледна точка на общата теория на правото, като възникваща въз основа на правните норми индивидуализиана обществена връзка между лица, която се характеризира с наличието на субективни юридически права и задължения и се поддържа и гарантира от принудителната сила на държавата. Сходна дефиниция предлага в българската правна литература В.Таджер, който […]
Научи повече

Счетоводно отразяване и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разликата между номиналната и емисионна стойност на дялове при увеличаване на капитала

Съгласно ЗКПО данъчният финансов резултат се определя чрез преобразуване на счетоводния финансов резултат. В ЗКПО липсва регламентация относно данъчното третиране и счетоводното отразяване на разликата между номинланата и емисионната стойност на дялове при увеличаване на капитала. Във връзка с гореизложеното, възниква въпроса дали формираната разлика между номиналната и емисионната стойност на издадените дялове при увеличаване […]
Научи повече