Красимира Петрова
е завършила с отличие право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Има повече от 10 години професионалеен опит в областта на обществените поръчки, гражданското право и процес, административно право и процес, застрахователно право, трудово право, право на интелектуална собственост, участвала е при водене на преговори за сключване на търговски сделки, предоставяла е правни консултации на местни и чуждестранни физически и юридически лица от почти всички отрасли на гражданското право. Участвала е в работна група, във връзка с изготвяне на документации за възложители по ЗОП, обжалване на процедури по ЗОП, съгласуване на проекти за законови и подзаконови нормативни актове, правни анализи на нормативна уредба в областта на обществените поръчки. Владее свободно италиански и английски език.