„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Здравейте,

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.Общият размер на безвъзмездната финансова помощ пo процедурата е 78 233 200 лева (40 000 000 евро).

Допустими кандидати:

1) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.

3) Малки предприятия (предприятия с персонал от 10 до 49 души).

4) Реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.

5) Регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Максимален размер на помощта: 50 000 лв.

Процент на финансиране: 100 %

Допустими разходи:

– суровини, материали и консумативи;

– външни услуги (вкл. режийни разходи);

– персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Готови сме да Ви съдействаме във връзка с изготвянето, окомплектоването и подаването на необходимата документация.

Повече информация относно условията можете да намерите в прикачения файл или да ни потърсите на 0887 631 861.

С Уважение,

Екипът на Адвокатско дружество „Хорозов и партньори“