Ред за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ във връзка с пандемията КОВИД – 19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) e обявил за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Целта е да се осигури оперативен капитал за българските микро или малки предприятия за спряване с икономическите последици от пандемията COVID-19. Процедурата ще се обяви на 30.04, като минималният грант е 3 000 лева, а максималният – 10 000 лева. Възможно е след официалното обявяване максималният грант бъде увеличен. Планира се принципът на оценяване да бъде „първият подал е първият оценен“

Условията за кандидатстване са следните:

1) Предприятето-кандидат да е юридическо лице или едноличен търговец, регистрирано преди 01.01.2019 г., като през 2018 г. и 2019 г. е осъществявало стопанска дейност и отговаря на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

Микропредприятия са тези, които имат, средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв. Малки предприятия са тези, които имат средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души и годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.

2) Предприятието-кандидат трябва да отчете спад от поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане спрямо средноаритметичния оборот през 2019 г.

3) Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

Готови сме да Ви съдействаме във връзка с изготвянето, окомплетоването и подаването на необходимата документация.

За повече информация относно условията можете да ни потърсите на 0887 631 861.

С Уважение,

Екипът на Адвокатско дружество „Хорозов и партньори“