Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки във връзка с извънредното положение.

Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от Covid- 19

Асоциацията на българските банки прие в изпълнение на Насоките на Европейския банков орган от 02.04.2020 г.– Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in light of the COVID-19 crisis (EBA/GL/2020/02) прие Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от Covid- 19 /по-долу само редът/. Този ред предвижда възможност за постигане на т. нар. частен мораториум на плащанията, свързан с отсрочване на паричните задължения по договора за кредит за определен период, през който не се дължи плащане на всички или на част от паричните задължения. За да се стигне до отсрочване на задълженията, банката и кредитополучателят трябва да постигнат споразумение за отсрочване. Отсрочването не може да бъде за срок, по-дълъг от 6 и падежът на отсроченото задължение не е може да е по-дълъг от 31.12.2020 г. Периодът на отсрочване на задължението се нарича гратисен период и при постигнато споразумение се прилага, независимо дали по договора за кредит е бил уговорен и ползван друг гратисен преди приемането на реда от съответната банка. Отсрочените задължения се погасяват на части след изтичане на гратисния период /т.2.4./ . В повечето случаи постигнатото споразумение за отсрочване има като последица подновяване на задължението на кредитополучателя с определяне на нов срок и нови размери на плащане на непогасения остатък от дълга.

Редът може да се прилага от всяка търговска банка и от нейно дъщерно дружество, което е финансова институция /т. 9 / . Всяка банка, приела да прилага реда за отсрочване на задължения по договори за кредит , следва да обяви това обстоятелство публично /на сайта си и в салоните/. Изявлението за прилагане на реда се отнася до всички кредитополучатели по договор с банката, независимо от вида на кредита, от качеството им /физическо, юридическо лице, обединение/ или от местожителството /месторегистрацията им /местно или чуждестранно лице/

Кредитополучатели, които имат право да искат отсрочване

Всеки кредитополучател, който отговаря на посочените по-долу изисквания, може изрично да заяви, че желае да се ползва от реда. Инициативата за отсрочване на задължението за плащане на суми по договора е на кредитополучателя. Заявяването трябва да бъде направено писмено като писмената форма се счита спазена и при извършването на изявлението по електронен път при спазване на изискванията на чл. 3, ал. 2 вр. ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Крайният срок за заявяване на предложението за отсрочване е 22.06.2020 г., а крайният срок, в който банката трябва да приеме или отхвърли предложението за отсрочване е 30.06.2020 г. /т. 2.5./ . Макар да не е посочено в Реда, кредитополучателят може да представя и конкретни доказателства за наличието на обстоятелства, обосноваващи искането за отсрочване /налични или очаквани затруднения при изпълнение на договора/

Право да предлагат отсрочване на задълженията имат кредитополучатели, които:

а/ са засегнати от наложените ограничения, свързани с прилагането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение или очакват затруднения за точното изпълнение на паричните си задължения по договор за кредит /т.1.1./

б/ редовно са изпълнявали задълженията или към 01.03.2020 г. или не са в просрочие на задължението си за плащане на суми по договора за кредит с повече от 90 дни. /т. 1.2./

в/ са сключили договора за кредит преди 31.03.2020 г. /т. 2.9./

Задължения, за които се допуска отсрочването.

От гледна точка на падежа на задължението, отсрочване може да се иска както за непогасени задължения, чийто падеж е нтастъпил след 01.01.2020, така и за бъдещи задължения, чийто падеж настъпва в уговорения гратисен период. /т. 2.6./

От гледна точка на вида на задължението, могат да бъдат отсрочвани

Механизми за отсрочване на задължения.

Допустими са три вида споразумения за отсрочване:

а/ Споразумение за отсрочване на главница и на лихва за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. В този случай за гратисния период кредитополучателят не дължи плащане по договора. Съставя се нов погасителен план, който е по-дълъг от първоначално уговорения според срока за отсрочване, но не повече от 6 месеца. Отсрочените вноски се плащат след изтичането на гратисния период . Към всички или към част от вноските по новия погасителен план се добавя равна част от лихвата върху отсрочените вноски. /т. 3/

б/ Споразумение за отсрочване само на главницата за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.20202 г. В този случай кредитополучателят дължи плащане на лихвите, чийто падеж настъпва по време на гратисния период. При отсрочване на главницата се съставя нов погасителен план, който е по-дълъг от първоначално уговорения със срока на отсрочването и включва непогасената главница по време на гратисния период. /т. 4/

в/ при револвиращи продукти, револвиране се допуска въпреки наличието на неплатен вноски. Плащането на вноските се отсрочва до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор. За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.