АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ХОРОЗОВ И ПАРТНЬОРИ“

има богат опит в областта на предоставяне на консултации по данъчни въпроси, възникнали при осъществяване на търговската дейност на нашите клиенти.

Задълбочените познания дават възможност на нашите адвокати да правят анализ на данъчното законодателство, като предлагаме на нашите клиенти оптимални алтернативи във връзка с данъчното облагане.

  • Консултациите в сферата на данъчното облагане обхващат корпоративното подоходно облагане, данъците на физическите лица и свързано с облагането на печалбите, облагането на приходи от дивиденти и ликвидационни дялове, ДДС и други косвени данъци;
  • Процесуално представителство и защита при обжалване на данъчни актове, както и по процедури по обжалване на наказателни постановления, обезпечаване, отсрочване и разсрочване на данъчни задължения, както и спиране на данъчното производство;
  • Консултации по въпроси, свързани с издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;