АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО „ХОРОЗОВ И ПАРТНЬОРИ“ предоставя консултации на работодатели и работници във връзка със сключването, изменението и прекратяването на трудови правоотношения като:
  • Подготвяме договори, споразумения към трудови договори, правилници за вътрешния трудов ред, длъжностни характеристики, заповеди за изменение и прекратяване на трудови договори;
  • Предоставяме консултации и осигуряване на представителство по трудови спорове, вкл. при съкращения, уволнение, възстановяване на работа, изплащане на обезщетения;
  • Предоставяме на консултации по защита срещу дисциплинарни наказания /забележка, предупреждение за уволнение, уволнение/;
  • Предоставяме консултации по защита пред органи по спазването на трудовото законодателство /Инспекция по труда, НОИ/ както и процесуално представителство при водене на съдебни дела във връзка с неправомерни уволнения, изплащане на обезщетения или други трудови спорове;