I. ВЕЩНО ПРАВО

АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО „ХОРОЗОВ И ПАРТНЬОРИ“ има богат опит в областта на недвижимите имоти, строителството, регулационните планове. Нашите консултации по въпроси, свързани с недвижими имоти неизчерпателно включват:

 • преглед на документи, изследване на собственост, подготовка на договори за покупко-продажба, замяна, дарение, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане; ползване, право на строеж, надстрояване или пристрояване и др.;
 • проверка на нотариални актове и други документи за собственост;
 • консултации по сделки за придобиване на имоти от държавата или общини;
 • консултации за придобиване на имоти по давност;
 • консултации по въпроси за учредяване и заличаване на ипотеки. Преглед на нотариални актове за ипотеки;
 • Консултации при проблеми, свързани с прилагане или изменение на регулации или граници на недвижими имоти;
 • Консултации по действащи регулационни планове;
 • Консултации по прилагане на регулация;
 • Консултации по изменение на имотни граници с различни планове;
 • Консултации за защита срещу решения за изменение на действащи планове;
 • Подпомагаме нашите клиенти при сключване на сделки с недвижими имоти като присъстваме на срещите, договаряме за тях най- добрите условия, подготвяме предварителни договори, осъществяваме преговори с банки или др. институции, финансиращи сделки с недвижими имоти, представяме ги в нотариалното производство, като подготвяме всички необходими документи за нотариалното изповядване на сделките, които гарантират законосъобразност и сигурност на нашите клиенти;
 • Осъществяваме процесуално представителство по дела за собственост, делба на недвижими имоти, нарушено владение и др.;

II. ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ХОРОЗОВ И ПАРТНЬОРИ“ предоставя консултации и изготвя проекти на документи във връзка с:

 • провеждане на преговори
 • сключване, изпълнение, неизпълнение, изменение и прекратяване на граждански и търговски сделки (всякакви видове договори, включително такива, по които страна е публичен възложител, както и едностранни сделки)
 • учредяване, изменение и прекратяване на обезпечения по граждански и търговски сделки и др.
 • Нашите адвокати предоставят юридически услуги свързани с:
  • Предварително договаряне и/или предоговаряне на условия по сделки; участие в преговори; изготвяне на предварителни договори;
  • Изготвяне и изменение на всички видове търговски договори, включително, но не само: договори за доставка на стоки и услуги, договори за цесия, договори за посредничество, споразумения за конфиденциалност, договори за строителство и др.;
  • Изготвяне и изменение на всякакви документи, уреждащи граждански правоотношения (включително договори за наем, договори за заем, договор за изработка и др.);
  • Преглед и ревизиране на договори за съответствие с българското и европейското законодателство;
  • Изпълнение / неизпълнение на договори – консултации, анализи и съдействие при преговори за извънсъдебно разрешаване на спорове; медиация; предприемане на действия за защита на правата по съдебен ред; изготвяне на всякакви необходими документи в тази връзка (уведомления, нотариални покани, споразумения, молби и др.)