АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО „ХОРОЗОВ И ПАРТНЬОРИ“

предлага висококвалифицирани правни консултации в областта на бизнес планирането развитието на своите клиенти- търговски предприятия, компании, сдружения, фондации, камари и други. Немалък е опитът ни в приватизацията и публично- частното партньорство при реализиране на проекти на значими местни и чуждестранни инвеститори.

В нашата дейност се включват услуги в областите, изброени неизчерпателно, по долу:

 • Подготовка и регистрация на търговски дружества, клонове, търговски представителства;
 • подготовка на промени в регистрацията и правноорганизационната форма на дружествата, защита на членствени права. Представителство при провеждане на срещи и преговори между търговски дружества, управителните им органи и други свързани с дейността и бизнес намеренията на нашите клиенти. Подготовка на договори за придобиване, прехвърляне, залог на дялове или акции от дружества. Включва изготвяне на договори за сделки с дялове или акции, които не се търгуват на регулиран пазар /фондова борса/;
 • Преобразуване на търговски дружества. Изключително полезен е опитът ни в приватизационните сделки и придобиване на дялове и акции от приватизирани предприятия. Консултациите ни включват сливания, разделяне, отделяне на търговски дружества. Дружеството има опит в реорганизирането на търговски дружества с държавно или общинско участие;
 • Прекратяване на търговски дружества, включително извършване на необходимите анализи и подготовка документи във връзка с ликвидация на търговски дружества. Адвокатското дружество предоставя консултации по въпроси, свързани с процеса на ликвидацията, избора на ликвидатор, претенции и искове на кредитори, продажба на имущество, разпределение на имущество между съдружниците, заличаване от търговския регистър;
 • Несъстоятелност. Предоставяните от нас консултации в тази област включват анализ на финансовото състояние на длъжниците, подготовка на документи за започване на процедури по несъстоятелност, процесуално представителство пред съд, обезпечаване на интереса на клиентите ни, независимо дали са в качеството си на кредитори или длъжници; осъществяване на консултантска дейност при изготвянето на оздравителни планове или разпределяне на имуществото на длъжници;
 • Подпомагаме нашите клиенти като извършваме за тях регистрация на юридически лица с нестопанска цел и сдружения в частна или в обществена полза;
 • Регистрация на фондации;
 • Консултации във връзка с упражняване на търговската дейност на местни и чуждестранни физически и юридически лица, и подпомагането им при избор на форми за упражняване на търговска дейност. Консултиране за избора на най-подходящо дружество за извършване на конкретен вид търговска дейност, извършване на дейностите по изготвяне, преглед и сключване на договори и търговски сделки;
 • Изготвяне на договори за обединения на фирми и лица под формата на граждански дружества /консорциуми/, регистрация на тези дружества в БУЛСТАТ, подпомагане на дейността на граждански дружества с международни участия при осъществяване на дейността им Р. България и при участия в обществени поръчки и др.;
 • Консултации по обезпечаване на вземания по търговски сделки, консултации по обезпечения на сделки-залог, ипотека, поръчителство, встъпване в дълг, изготвяне на записи на заповед и менителници, консултации по договори за заем или кредит;
 • Консултации по въпроси, свързани с нелоялна конкуренция, злоупотреба с монополно или господстващо положение на пазара, недобросъвестни търговски практики, съобразно практиката на Комисия за защита на конкуренцията. Включва правно становище по въпроси, свързани с прилагане или тълкуване на Закона за защита на конкуренцията и антимонополното законодателство;
 • Консултации по въпроси, свързани с правата на потребителите, вкл. при жалби и актове за Комисията за защита на потребителите Включва правно становище по въпроси, свързани с прилагане или тълкуване на Закона за защита на потребителите;

PRACTICE ATTORNEYS