АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО „ХОРОЗОВ И ПАРТНЬОРИ“

има богат опит в областта на недвижимите имоти, строителството, регулационните планове. Нашите консултации по въпроси, свързани с недвижими имоти неизчерпателно включват:

 • преглед на документи, изследване на собственост, подготовка на договори за покупко-продажба, замяна, дарение,
 • прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане; ползване, право на строеж, надстрояване или пристрояване и др.;
 • проверка на нотариални актове и други документи за собственост;
 • консултации по сделки за придобиване на имоти от държавата или общини;
 • консултации за придобиване на имоти по давност;
 • консултации по въпроси за учредяване и заличаване на ипотеки. Преглед на нотариални актове за ипотеки;
 • Консултации при проблеми, свързани с прилагане или изменение на регулации или граници на недвижими имоти;
 • Консултации по действащи регулационни планове;
 • Консултации по прилагане на регулация;
 • Консултации по изменение на имотни граници с различни планове;
 • Консултации за защита срещу решения за изменение на действащи планове;
 • Подпомагаме нашите клиенти при сключване на сделки с недвижими имоти като присъстваме на срещите, договаряме за тях най- добрите условия, подготвяме предварителни договори, осъществяваме преговори с банки или др. институции, финансиращи сделки с недвижими имоти, представяме ги в нотариалното производство, като подготвяме всички необходими документи за нотариалното изповядване на сделките, които гарантират законосъобразност и сигурност на нашите клиенти;
 • Осъществяваме процесуално представителство по дела за собственост, делба на недвижими имоти, нарушено владение и др.;